Conference

Article
การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการทำกำไร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
6 ธันวาคม 2018
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-