Conference

Article
คุณสมบัติทางกายภาพของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดด้วยลิควิดไฟท์วู๊ด
Conference
การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้" (ISBN: 9786162783531)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-