Conference

Article
การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2018
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-