Conference

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0 จ.เชียงใหม่ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ๒) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. หน้า ๒๑๖-๒๒๓.
ชาติ
22 - 24 สิงหาคม 2018
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-