Conference

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics Conference ๒๐๑๘ (RAGG๒๐๑๘): Innovative Genomics and Genetics. วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ. หน้า ๗๖-๘๓.
ชาติ
25 - 26 มิถุนายน 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-