Conference

Article
ความสัมพันธ์ของกำรรับรู้และการเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาในจังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
20 กรกฎาคม 2018
Location
อ.เมือง ลำปาง ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-