Conference

การพัฒนากำลังของดินที่ผสมด้วยซีเมนต์และปูนขาว
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203531 ชื่อวิชา Soil Improvement in Engineering,1 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012