Conference

Article
การสมดุลของธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของสับปะรดในแปลงทดลองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมลุ่มน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
27 - 29 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-