Conference

การประชุมเวิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
ชาติ
2 สิงหาคม - 3 ธันวาคม 2018
อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-