Conference

Article
การแก้ไขโจทย์ปัยหาวางแผนเส้นทางการขนส่งสำหรับรถบรรทุกหลายขนาด ภายใต้กรอบเวลาจำกัดการรับสินค้าและต้นทุนต่อเส้นทางไม่คงที่ด้วยอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการผสม
Conference
การประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 (ISBN: 9786168219027)
Class
ชาติ
Date
8 - 9 พฤศจิกายน 2018
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-