Conference

Article
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อเจตคติและความตั้งใจในการซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์หรูของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Conference
8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (ISBN: 9786168088357)
Class
ชาติ
Date
29 - 30 พฤศจิกายน 2018
Location
ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-