Conference

Article
การประเมินศักยภาพของเครื่องหมายดีเอนเอสำหรับการระบุชนิดของไบรโอไฟต์ Cololejeunea ด้วยวิธีการ DNA Barcoding
Conference
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
16 - 18 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-