Conference

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครส
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 The 2nd Innovation for Learning and Invention 2018: ILI2018. 18 July 2018.
Class
ชาติ
Date
18 กรกฎาคม 2018
Location
ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-