Conference

Article
การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างยืนยันความสะอาดและการล้างพื้นผิวสัมผัสอาหาร
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419434 ชื่อวิชา Food Microbiology,14 ม.ค. 2009 - 16 ม.ค. 2009