Conference

Article
การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ
Conference
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (ISBN: 9786169225744)
Class
ชาติ
Date
19 - 21 มิถุนายน 2018
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-