Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 "อยู่ด้วยกัน" โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น
ชาติ
8 กันยายน 2018
นครปฐม ประเทศไทย
-