Conference

Article
การสร้างต้นแบบระบบการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าโคในประเทศไทย: การศึกษาเบื้องต้น
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6 (ISBN: 9786163381118)
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-