Conference

การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2557
ชาติ
9 กรกฎาคม 2014
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-