Conference

Article
ความต้องการแรงงาน และเนื้อหาที่จำเป็นในการฝึกอบรมของสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แขวงสะหวัน-เซโน เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (ISBN: 9786162783692)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-