Conference

Article
อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบสกุล Lobesia (Lepidoptera: Tortricidae) ในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทามาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤษภาคม 2018
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-