Conference

Article
การคัดกรองประชากรข้าวสายพันธุ์กลายขนาดใหญ่สาหรับความสามารถในการติดเมล็ดในสภาพเครียดจากความเค็มในระยะเจริญพันธุ์
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
23 - 24 พฤษภาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-