Conference

Article
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Standard QR Code ของรัฐบาลไทย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
14 กรกฎาคม 2018
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-