Conference

Article
ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดและแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
Conference
การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤษภาคม 2018
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร