Conference

Article
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าของกลุ่มเกษตรกร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 (ISBN: 9786162781)
Class
ชาติ
Date
26 พฤศจิกายน 2017
Location
อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-