Conference

Article
การสร้างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีท จากพืชป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 (ISBN: 9789743845598)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 มิถุนายน 2018
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-