Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
ชาติ
15 กรกฎาคม 2016
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-