Conference

Article
The growth analysis of YLSNF1 gene deletion mutant of Yarrowia lipolytica on hydrophobic substrate media
Conference
The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB2018)
Class
นานาชาติ
Date
20 - 22 มิถุนายน 2018
Location
ระยอง ระยอง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำแนกและหาลักษณะเฉพาะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลูโคสดีรีเพรสชั่นเพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ของยีสต์สำหรับการผลิตน้ำมันจากเซลล์เดี่ยวเพื่อเป็นไบโอดีเซลทางเลือก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402499 ชื่อวิชา Research Project in Biochemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402499 ชื่อวิชา Research Project in Biochemistry,1 ม.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017