Conference

Article
ผลของอินูลินที่มีต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของไส้กรอกปลา
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-