Conference

Article
จำนวนโครโมโซมของพืชสกุลผักคราดหัวแหวน (วงศ์ทานตะวัน) บางชนิดในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
14 - 16 มิถุนายน 2018
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-