Conference

Article
ผลของอัตราการไหลของอากาศและการติดตั้งฉนวนกันความร้อนต่อการลดความร้อนสูญเสียของเครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กรกฎาคม 2018
Location
อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-