Conference

Article
โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีการขุดลอก: กรณีศึกษาหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-