Conference

Article
การเปรียบเทียบการแปรของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0 (ISBN: 9786162783692)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-