Conference

Article
การศึกษาผลของมุมหลบบริเวณส่วนตรงใบมีดที่มีต่อพลังงานการไถพรวนจำเพาะของใบมีดจอบหมุน
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 - 27 เมษายน 2018
Location
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-