Conference

Article
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
2 มิถุนายน 2018
Location
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-