Conference

Article
ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของผู้บริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
2 มิถุนายน 2018
Location
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-