Conference

Article
การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื้นทะเลในแหล่งทำประมงหอยลาย อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-