Conference

Article
ผลของอุณหภูมิคลุกไอน้ำอัดเม็ดและระดับมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อความคงทนของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของสารโภชน ะแป้ง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้งมันสำปะหลังและข้าวโพด (โครงการการบูรณาการสัตว์ปีก)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,8 ม.ค. 2007 - 28 ก.พ. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทก้าวหน้าอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเม็ดอาหาร,21 พ.ค. 2009 - 21 พ.ค. 2009