Conference

Article
อัตลักษณ์ชาวใต้จากบทเพลงลูกทุ่ง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
18 พฤษภาคม 2018
Location
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-