Conference

Article
การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลที่ผ่านการย่อยด้วยกรดเพื่อใช้สำหรับการเคลือบฟิล์ม
Conference
การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559
Class
ชาติ
Date
3 ตุลาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-