Conference

Article
การพัฒนาสตูรอาหารที่จำเพาะต่อการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเน่า ของทุเรียน
Conference
การประชุมทางวิชาการครัง้ท่ี56มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-