Conference

Article
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1
Conference
การประชุมวิชาการการดำเนินงานวิจัยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561
Class
ชาติ
Date
23 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-