Conference

Article
การทำนายค่าโมดูลัสแตกหักไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-