Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ชาติ
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินศักยภาพพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ,22 ก.ย. 2017 - 23 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เพื่อเปลี่ยนสีผิวของมะม่วงลูกผสมพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมหาชนก แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2020