Conference

Article
ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-