Conference

Article
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกของกระชายเหลืองด้วยเอนไซม์เพคติเนส
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ครั้งที่ 56 สาขา อุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-