Conference

Article
การจำลองลักษณะของฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องร่วมกับการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 - 27 เมษายน 2018
Location
ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-