Conference

Article
อาการไส้สีนํ้าตาลในสับปะรดกลุ่มควีนสี่สายพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งปลูกเดียวกันหกแหล่ง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
13 - 14 กรกฎาคม 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-