Conference

Article
การศึกษาการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
Class
ชาติ
Date
23 - 24 เมษายน 2018
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-