Conference

Article
การจำลองสถานการณ์แก้ปัญหาการใช้สินค้าคงคลังร่วมกันในระบบผู้ค้าปลีกหลายราย
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
Class
ชาติ
Date
23 - 24 เมษายน 2018
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-