Conference

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784262)
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
-
-

Author

Output From Project

การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ